Privacy Verklaring (GDPR)

www.toneelkring-bouckhout.be

Algemeen

Toneelkring Bouckhout hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Toneelkring Bouckhout houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Toneelkring Bouckhout zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • via e-mail: toneelkring.bouckhout@skynet.be
 • via post: Toneelkring Bouckhout, p/a Akkerstraat 1, 8750 Wingene

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Toneelkring Bouckhout verzamelt gegevens om efficiënt te kunnen werken en iedereen die geïnteresseerd is in de werking ervan de beste ervaring met de vereniging te kunnen bieden. Uw persoonsgegevens worden door Toneelkring Bouckhout verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de leden van Toneelkring Bouckhout:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, korte berichten en uitnodigingen voor repetities/andere activiteiten/optredens via e-mail, SMS of berichtendiensten (bv. WhatsApp of Facebook Messenger);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • Het sturen van verjaardagswensen;
 • Het aansluiten bij Open Doek;
 • Het afsluiten van een verzekering bij KBC Verzekeringen via Open Doek;
 • Het tonen van foto’s en videomateriaal op de website of Facebook die verband houden met het doel van Toneelkring Bouckhout;
 • Foto’s delen met leden die verband houden met het doel van Toneelkring Bouckhout.

Voor de niet-leden:

 • Het behandelen van een reservering (gerechtvaardigd belang);
 • Het afhandelen van de betaling van toegangskaarten;
 • Het eventueel opbellen of e-mailen indien dit nodig is ivm een reservatie of wijziging in de programmering;
 • Het versturen van nieuwsbrieven (toestemming betrokkene);
 • Het versturen van aankondigingen;
 • Het afleveren van toegangskaarten aan huis;
 • Online promotie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Rijksregisternummer;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Uw gegevens kunnen door alle bestuursleden en medewerkers van Toneelkring Bouckhout verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken.

Bewaartermijn

Toneelkring Bouckhout streeft ernaar om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Foto’s, bewegende beelden en drukwerk van of voor activiteiten van Toneelkring Bouckhout vormen hierop een uitzondering, omdat deze als archief in principe voor ‘eeuwig’ bewaard worden.

Maatregelen

Toneelkring Bouckhout doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij worden passende technische en organisatorische maatregelen gebruikt op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving. Alle personen die namens Toneelkring Bouckhout van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage:
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat van uw persoonsgegevens wordt gemaakt. Aanvraag kan via de hoger vernoemde contactgegevens.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten van Toneelkring Bouckhout niet (langer) leverbaar kunnen zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Aanvraag kan via de hoger vernoemde contactgegevens.
 • Recht van verzet:
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht:
  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Toneelkring Bouckhout verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming:
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht om klacht in te dienen:
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en van Toneelkring Bouckhout. Toneelkring Bouckhout behoudt het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wijzigingen aan deze verklaring openbaar worden gemaakt, wordt de datum veranderd van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, wordt dit op de homepage vermeld. Niettegenstaande raden wij u aan om deze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Wingene, 25 mei 2018.